INFORMACINĖS RINKMENOS


VAIKŲ MAITINIMAS

Maistas gaminamas lopšelio - darželio virtuvėje, vaikai valgo grupėse.
Pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-128 patvirtintu "Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą" tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) moka 100 proc. nustatytos 1,2 arba 3 kartų per dieną maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną.

 • Informacinės rinkmenos
PASLAUGOS
Mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje, tėveliai gali sumokėti lopšelio- darželio kasoje arba internetu nurodant:

Panevėžio lopšelis-darželis "Kastytis"
Įm. kodas 190413380
Bankas "Swed bankas"
LT727300010002387773
Vaiko vardas, pavardė, grupės pavadinimas, mitybos suma, įstaigos reikmių sumaMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

Taikomos numatytos mokesčio už vaikų išlaikymą lengvatos, socialinė parama (vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (Žin., 2006, Nr. 73-2755) ir  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-128 patvirtintu "Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą"

Nuo mokesčio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose atleidžiami 100 procentų:
 • vaikai, kuriems nustatytas negalios lygis; 
 • pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą socialines pašalpas gaunančių šeimų vaikai socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu;
 • vaikai iš socialinės rizikos šeimų pagal Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymas;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikai, kai yra paskirti nemokami pusryčiai ir/ar pietūs pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, tėvų pageidavimu įvedus papildomą maitinimą, už jį mokama tėvų lėšomis.

Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse mažinamas 50 procentų:
 • jei vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų - miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
 • jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 metų, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, arba vaikai, turintys negalią);
 • jei vienas iš moksleivių ar studentų šeimos tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);
 • vaikams, kurių vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą;
 • Mokestis neskaičiuojamas šiais atvejais (kai vaikas nelanko įstaigos):
 • vaiko ligos metu už sirgtas dienas (pagal pateisinamus dokumentus);
 • tėvų kasmetinių atostogų metu (pagal prašymus ir darbovietės patvirtintas pažymas);
 • tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, mokymosi, kūrybinių atostogų metu, valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti skirtu laiku (pagal prašymą ir pažymos kopiją);
 • vasarą (birželio-rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą;
 • moksleivių atostogų metu (pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos), nelaimės šeimoje atvejais (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas) - artimųjų sunki liga, mirtis ir pan. (pagal tėvų prašymą);
 • tėvų nemokamų atostogų ir prastovos metu ar vienam iš tėvų užsiregistravus į darbo biržą (pagal darbovietės ir darbo biržos pažymas);
 • tėvams dirbant/mokantis pagal kintamą darbo/mokymosi grafiką pateisinamos poilsio dienos (pateikus prašymą ir grafikus arba darbo/mokymosi pažymas iš darbovietės/mokyklos);
 • tėvų ligos metu (parašius prašymą ir pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją arba pažymą iš darbovietės);
 • jei ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nevedami į ugdymo įstaigą esant žemesnei nei -20 C oro temperatūrai arba dėl ekstremalių įvykių;
 • priešmokyklinio ugdymo grupes lankantiems vaikams mokinių atostogų metu.

 • Už kiekvieną darbo dieną nustatomas 1,50 Lt mokestis įstaigos reikmėms.
 • Mokestis įstaigos reikmėms pagal šį punktą netaikomas tėvų kasmetinių atostogų metu (pagal prašymus ir darbovietės patvirtintas pažymas). Šis mokestis netaikomas ir įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu nevykdomas ugdymo procesas:
 • Vasarą dirbančiose ikimokyklinėse įstaigose 1,50 Lt mokestį moka tik vasarą ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų tėvai.
 • Tėvai, pasirašę vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklą vasaros laikotarpiui sutartį, ikimokyklinio ugdymo mokykloje turi sumokėti išankstinį mokestį (įstaigos reikmių mokestį) už lankytiną(-us) vasaros mėnesį(-ius).

2010 m. © Visos teisės saugomos. Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Grupės pavadinimas
Pusryčių mokestis, Lt
Pietų mokestis, Lt
Vakarienės mokestis,
Lt
Naktipiečių *
Mo-kestis,
Lt
2 kartų maitinimo išlaidos,
Lt
3 kartų maitinimo išlaidos,
Lt
Lopšelio grupė
1,38
2,96
1,38
-
4,34
5,72
Maitinimo išlaidos
Eurais
0,40 EUR
0,86  EUR
0,40 EUR

1,26 EUR
1.66 EUR
Darželio grupė
1,56
3,38
1,56
-
4,94
6,50
Maitinimo išlaidos
Eurais
0,45  EUR
0,98 EUR
0,45 EUR

1,43 EUR
1,88 EUR
Priešmokyklinė
grupė
1,56
3,38
1,56
-
4,94
6,50
Maitinimo išlaidos
Eurais
0,45  EUR
0,98 EUR
0,45 EUR

1,43 EUR
1,88 EUR


Už kiekvieną darbo dieną nustatomas 1,50 Lt (0,43 EUR) mokestis įstaigos reikmėms. Mokestis įstaigos reikmėms pagal šį punktą netaikomas tėvų kasmetinių atostogų metu (pagal prašymus ir darbovietės patvirtintas pažymas). Šis mokestis netaikomas ir įstaigose, kuriose vasaros laikotarpiu nevykdomas ugdymo procesas: vasarą dirbančiose ikimokyklinėse įstaigose 1,50 Lt (0,43 EUR) mokestį moka tik vasarą ikimokyklinę įstaigą lankančių vaikų tėvai.