PASLAUGOS
2010 m. © Visos teisės saugomos. Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
  • Vaikų priėmimas
VAIKŲ PRIĖMIMAS

Vaikai į lopšelį- darželį priimami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos apraše (toliau - Aprašas) nustatyta vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas (toliau - grupė) tvarka, nustatyti grupių komplektavimo kriterijai, prašymų ir priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklas įforminimas, informavimo apie grupių komplektavimą tvarka, komplektavimo vykdymo priežiūra ir atsakomybė.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 8, 9 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 8 straipsnio 3 dalimi, 9 straipsnio 3 dalimi, 29 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 "Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 50-2454), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836 "Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 100-4088), Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-1265/V-685/A1-317 (Žin., 2011, Nr. 93-4428), Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180 (Žin., 2005, Nr. 84-3118; 2010, Nr. 71-3583), atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. XI-1457 (Žin., 2011, Nr. 77-3727), 7.4 priemonę ir Rekomendacijas savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, patvirtintas švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-918 (Žin., 2003, Nr. 69-3147), ir kitais teisės aktais.

II. VAIKŲ PRIĖMIMO Į GRUPES TVARKA
          
3. Vaikai į grupes priimami pagal tokias taisykles:
3.1. Laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą.
3.2. Prioritetas teikiamas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikams iš nepilnų šeimų, vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei, šeimoms, kuriose auga trys ir daugiau vaikų, vaikams, kurių vienas iš tėvų yra moksleivis, studentas ir mokosi mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose, šeimoms, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą, vaikams, kurių vienam iš tėvų yra nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis.
3.3. Atsižvelgiama į kitus reikšmingus kriterijus (ugdymo modelius, tėvų (globėjų) pageidavimą ugdyti vaiką toje pačioje ikimokyklinio ugdymo mokykloje ar grupėje, kurią lanko brolis ar sesuo, specialiųjų komisijų ir medicinos specialistų siuntimus į specialiojo ugdymo įstaigas ir kt.).
3.4. Vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami ir ugdomi pagal iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamos trukmės ugdymo modelį (dėl viršijančios nustatytą trukmę ugdymo dalies turi būti sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą minimose mokyklose apmokėjimo).
3.5. Vaikus, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, į ikimokyklinio ugdymo mokyklų specialiąsias grupes, kuriose kompleksinę pagalbą teikia įvairių specialistų komanda, centralizuotai priima Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau - Švietimo skyrius).
3.6. Prašymai priimti į bendrojo ugdymo grupes teikiami ikimokyklinio ugdymo mokyklų direktoriams, į specialiąsias grupes - Švietimo skyriui (prašymai gali būti pateikiami ir elektroniniu būdu, vykdant interaktyvią priėmimo į mokyklas registraciją):
3.6.1. Prašyme nurodoma: vieno iš tėvų (globėjų) vardas ir pavardė; gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninis paštas; vaiko vardas ir pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; pageidaujama grupė, jos tipas; pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data, mokslo metai (1, 2 priedai). Prie prašymo pridedama gimimo liudijimas ir kopija, dokumentai ar jų nuorašai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiami prioritetai.
3.6.2. Pateikiant prašymą į ikimokyklinio ugdymo mokyklų specialiąsias grupes, kartu reikia pridėti vaiko asmens sveikatos pažymėjimą, pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymą apie vaiko raidos sutrikimą ir didelius specialiuosius ugdymo poreikius, rekomenduojant ugdytis specialiojoje grupėje.
3.7. Informacija apie vaiko gyvenamąją vietą patikrinama vaiką įregistruojant Mokinio registre. Mokyklos direktorius informuoja vaiko tėvus (globėjus) dėl duomenų patikimumo. Jei gyvenamoji vieta deklaruota ne Panevėžio miesto savivaldybėje, taikomas Aprašo 3.4 papunktis.
3.8. Į savaitines grupes priimami, atsižvelgiant į reikšmingus kriterijus, vaikai:
3.8.1. kurie turi tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų - miręs, dingęs be žinios, sulaikytas ikiteisminio tyrimo metu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vaiką augina vieniša motina/tėvas, tėvai išsiskyrę);
3.8.2. iš socialinės rizikos šeimų pagal Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymas;
3.8.3. kurių tėvai (globėjai) turi neįgalumą;
3.8.4. iš moksleivių ar studentų šeimos, jei vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame ar vakariniame skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas);
3.8.5. kurių tėvai dirba pagal kintamą darbo grafiką, išvyksta į komandiruotes (pateikus grafikus arba darbo pažymas iš darbovietės).
4. Vaikas į grupę priimamas sudarant dvišalę (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir ikimokyklinio ugdymo mokyklos vadovo) ugdymo sutartį ir trišalę (tarp vieno iš tėvų (globėjų), bendrojo ugdymo mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo mokyklos vadovo) ugdymo sutartį, jei vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, pradėjo lankyti pirmą klasę. Sutartis sudaroma dviem/trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai šaliai.
5. Vaikai į grupes priimami ir išbraukiami iš jų ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktoriaus įsakymu.

III. INTERAKTYVI PRIĖMIMO Į MOKYKLAS REGISTRACIJA

6. Prašymai dėl priėmimo į mokyklą gali būti pateikiami elektroniniu būdu. Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė apie ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas vykdančias mokyklas, jų klases, grupes, jose esančių mokinių ir laisvų vietų skaičių.
7. Prašymus dėl priėmimo į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokyklų grupes elektroniniu būdu pagal prašymo formą (1, 2 priedai) galima pateikti mokyklos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimą, duomenų bazės tvarkytojui, kuris skiriamas direktoriaus įsakymu, Švietimo skyriaus specialistui, atsakingam už centralizuotą mokinių priėmimą į mokyklas.
8. Prašyme nurodoma:
8.1. vieno iš tėvų (globėjų) vardas ir pavardė;
8.2. gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninis paštas;
8.3. vaiko vardas ir pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
8.4. pageidaujama grupė, jos tipas;
8.5. pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data (mokslo metai).
9. Mokyklos duomenų bazės tvarkytojas:
9.1. tą pačią darbo dieną užregistravęs tėvų (globėjų) prašymą, per 10 darbo dienų informuoja juos apie vaiko priėmimą į mokyklą. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame trūksta reikalingų duomenų;
9.2. kaupia, klasifikuoja ir grupuoja duomenis apie gautus prašymus, priimtus mokinius, laisvas vietas;
9.3. nuolat Savivaldybės interneto svetainės duomenų bazėje įveda atnaujintus duomenis apie esamą mokinių ir laisvų vietų skaičių mokykloje;
9.4. atsiradus laisvai vietai, vaikų tėvus (globėjus) informuoja pagal registravimo eilę.
10. Tėvams (globėjams), kurių prašymai dėl vaiko priėmimo į pageidaujamos mokyklos grupę užregistruoti, informacija apie vietą eilėje teikiama Savivaldybės interneto svetainės duomenų bazėje, mokyklos nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
11. Tėvai (globėjai), gavę iš mokyklos/Švietimo skyriaus informaciją telefonu, registruotu laišku ar elektroniniu paštu apie priėmimą į pageidaujamos mokyklos grupę, per 10 darbo dienų turi pateikti mokyklai/Švietimo skyriui dokumentus. Nepateikus dokumentų, vaiko įregistravimo įrašas iš grupės sąrašo išbraukiamas, jo vieta neišsaugoma.

IV. GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

12. Grupes komplektuoja ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktorius. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos pagal prašymų, pateiktų iki birželio 30 dienos, skaičių (grupių ir vaikų skaičius patikslinamas iki rugsėjo 1 dienos). Jeigu yra laisvų vietų, vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta visus metus.
13. Tėvai (globėjai) prašymus dėl vaikų priėmimo į bendro ugdymo grupes teikia ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktoriui, specialiąsias grupes - Švietimo skyriaus specialistui. Prašymai registruojami tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklą registracijos žurnale. Jame privalo būti įrašyta:
13.1. eilės numeris;
13.2. vaiko vardas ir pavardė;
13.3. namų adresas;
13.4. telefono numeris (namų, tėvų darbo);
13.5. nuo kada pageidauja pradėti lankyti grupę;
13.6. kokią grupę pageidauja lankyti;
13.7. vaiko gimimo data;
13.8. prašymo pateikimo data;
13.9. tėvų ar globėjų parašas;
13.10. kada ir į kokią grupę vaikas priimtas;
13.11. kada vaikas išbrauktas iš sąrašų.
14. Pradėjęs lankyti ikimokyklinio ugdymo mokyklą vaikas įregistruojamas Mokinio registre. Vaikui neatvykus iki prašyme nurodytos datos ir tėvams (globėjams) nurodyto laiko nepratęsus, prašymas nebegalioja, vieta neišsaugoma.
15. Tėvai (globėjai), pateikę prašymą priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo mokyklą, turi teisę gauti: duomenis apie mokyklos grupių skaičių ir sudėtį, esamas ir laisvas vietas grupėse, papildomai teikiamas ugdymo, socialines ar kitas paslaugas, duomenis apie vaiko(-ų) (globotinio(-ių) vietą eilėje ir kitą informaciją, parodančią jo/jų priėmimo į grupę galimybes.
            16. Už informavimą apie vaikų priėmimą į grupes atsakingas ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktorius.
17. Komplektavimas į grupes vykdomas pagal nustatytą vaikų skaičių grupėje:
17.1. nuo gimimo iki 1 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius - 5, maksimalus - 6;
17.2. nuo gimimo iki 3 metų skirtingo amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius - 7, maksimalus - 8;
17.3. nuo 1 iki 1,5 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius - 8, maksimalus -10;
17.4. nuo 1,5 iki 3 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius - 10, maksimalus - 15;
            17.5. nuo 3 iki 5 metų amžiaus vaikų grupėje minimalus vaikų skaičius - 18, maksimalus - 20;
            17.6. kai vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, vaikų priešmokyklinio ugdymo grupėje minimalus vaikų skaičius - 18, maksimalus - 20;
17.7. ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo specialiųjų poreikių vaikų grupėse nustatomas toks vaikų skaičius:
17.7.1. vaikų, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, grupėje - ne mažiau kaip 4 ir ne daugiau kaip 6 vaikai;
17.7.2. aklųjų grupėje - ne mažiau kaip 4 ir ne daugiau kaip 6 vaikai;
17.7.3. silpnaregių grupėje - ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 10 vaikų;
17.7.4. sutrikusios klausos grupėje - ne mažiau kaip 4 ir ne daugiau kaip 6 vaikai;
17.7.5. vaikų, turinčių žymių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, grupėje - ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 10 vaikų;
17.7.6. vaikų, turinčių judesio ir padėties sutrikimų, grupėje - ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 8 vaikai;
17.7.7. vaikų, turinčių kompleksinių raidos sutrikimų, grupėje - ne mažiau kaip 4 ir ne daugiau kaip 6 vaikai;
17.7.8. vaikų, turinčių kompleksinių raidos sutrikimų (ir judesio, ir padėties sutrikimų), grupėje - ne daugiau kaip 3 vaikai;
17.7.9. vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų (vaikystės autizmas, atipiškas (netipiškas) autizmas, Rett'o sindromas ir kiti įvairiapusiai raidos sutrikimai), grupėje - ne mažiau kaip 4 ir ne daugiau kaip 6 vaikai;
17.8. vienas sutrikusio intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, silpnaregis, turintis judesio ir padėties, kompleksinių, elgesio, žymių kalbos ar kitų komunikacijos sutrikimų, neįgalus vaikas, integruotai ugdomas įstaigos grupėje, prilyginamas dviem tos grupės, kurioje ugdomas, vaikams, todėl atitinkamai mažinamas 17.1-17.7, 17.10, 17.11 papunkčiuose nustatytas grupės vaikų skaičius;
17.9. vienas aklasis specialiojoje silpnaregių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupėje, vienas, turintis kompleksinių raidos sutrikimų, ar neįgalus vaikas specialiojoje ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupėje prilyginamas dviem tos grupės vaikams;
17.10. tautinių mažumų (kitakalbių) vaikų, ugdomų lietuvių kalba ir (ar) tautinės mažumos gimtąja kalba, kuriems dalis laiko skiriama vaiko tautiniam tapatumui išsaugoti, ir mišrioje ugdymo
grupėje, kurią lanko valstybine kalba kalbantys vaikai iš tautinių mažumų ar atvykusių dirbti ir gyventi į Lietuvą užsieniečių šeimų, ketinančių savo vaikus leisti į lietuviškas mokyklas, vaikų grupės minimalus skaičius - 10, maksimalus - 15;
17.11. vaikų, lankančių savaitines grupes, jungtinėse lopšelio-darželio grupėse minimalus skaičius - 14, maksimalus - 18; vaikų, lankančių darželio-priešmokyklinio amžiaus grupes, minimalus skaičius -17, maksimalus - 20.

V. GRUPIŲ STRUKTŪRA IR INFORMAVIMAS

18. Grupės formuojamos užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus pagal Higienos normose nustatytus reikalavimus:
18.1. lopšelio - nuo gimimo iki 3 metų;
18.2. darželio - nuo 3 iki 5 metų;
18.3. priešmokyklinės - nuo 5 (6) iki 6 (7) metų.
19. Grupės pagal ugdymo turinį, vaikų poreikius gali būti bendrosios ir specialiosios paskirties. Grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus.
20. Grupės komplektuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų. Tėvams (globėjams) pageidaujant, broliai, seserys gali būti ugdomi toje pačioje grupėje.
21. Vaikų paskirstymas į grupes įforminamas ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktoriaus įsakymu.
22. Informacija apie grupių komplektavimą ir vaikų skaičių jose teikiama Švietimo skyriaus nustatyta tvarka.
23. Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ir viešai ikimokyklinio ugdymo mokyklose. Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupėse skelbiama ikimokyklinio ugdymo mokyklos ir Savivaldybės interneto svetainėse.

VI. PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ

              24. Grupių komplektavimo priežiūrą vykdo Švietimo skyrius.
             25. Už grupių komplektavimą atsako ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktorius

PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO LOPŠELĮ-DARŽELĮ "KASTYTIS"
parsisiųsti MS Word formatu


Užpildytą prašymą galite siusti el. p. ldkastytis@yahoo.com2010 m. © Visos teisės saugomos. Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt