UGDYMO PROGRAMOS


    Lopšelis-darželis ,,Kastytis" vykdo neformalųjį švietimą. Vadovaujantis ugdymo turinio reglamentavimu ikimokyklinis ugdymas vyksta pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ,,Vaikystės takeliu", parengtą pagal Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą, patvirtintą LR ŠMM ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK- 627. Programos prioritetinės kryptys - meninis ugdymas ir sveikos gyvensenos ugdymas.

    Įgyvendinama ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos" programa, patvirtinta LR ŠMM ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu ISAK- 494 ir Universali sveikatos ugdymo programa.

    Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą LR ŠMM ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 1147. Programos pagalba, laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas.

    Įgyvendinama vaikų ,,Meninio ugdymo programa", kurios pagalba siekiame sudaryti vaikams sąlygas plėtoti menines kūrybos galias, patirti kūrybos sunkumus ir džiaugsmą, ugdyti jų kūrybinį gebėjimą, išgyventi grožį bei juo džiaugtis.

    Įgyvendinama programa ,,Zipio draugai" priešmokyklinio ugdymo grupėje, kurios tikslas- siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.

    Įgyvendinama Anglų kalbos pradmenų mokymo programa.

    Įgyvendinama įstaigos sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikatos takeliu".

    Su vaikais, kuriems gydytojai nustato kalbos ir komunikacijos, kompleksinius sutrikimus ir  patvirtina PPPT, įstaigoje dirba specialioji pedagogė - logopedė, metodininkė Genovaitė Inčiūrienė, logopedė Justina Kedytė.

UGDYMO PROGRAMOS
2010 m. © Visos teisės saugomos. Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt