VAIKŲ VEIKLA


    Kiekviena grupė nusistato savo individualų ritmą, auklėtojos veiklą planuoja savaitei ir pildo Auklėtojos dienyną. Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupės veiklos kryptys: komunikacinė, sveikatos saugojimo, žaidybinė, meninė (drama, muzika, dailė, šokis), pažintinė tiriamoji (savęs suvokimas ir vertinimas, socialinis kultūrinis supratingumas, aš ir aplinkos daiktai bei reiškiniai, aš ir gamta), darbinė, matematinių vaizdinių formavimas, maitinimas, poilsis, miegas. Veikla vyksta integruotai. Ji neskaidoma į atskiras dalis. Pedagogai dirba taikydami įvairius metodus: projektus, pažinimo, aplinkos tyrinėjimo ir kt.

    Šiuolaikinėje ugdymo institucijoje meno vaidmuo, skleidžiant intelekto pažintines galias, pripažįstamas esant vienų iš svarbiausių veiksnių individo raidoje. Todėl lopšelyje - darželyje ,,Kastytis" didesnis dėmesys skiriamas meniniam ugdymui- dailei, šokiui, muzikai, vaidybai. Ikimokyklinio amžiaus vaikas turi susidaryti tautos kultūros vientisumo vaizdą, todėl meninių programų ugdymo turinys apima visas jiems prieinamas sritis. Įstaigoje pereita prie demokratinio ugdymo būdo, meninio ugdymo pedagogams paliekama kūrybos iniciatyvos laisvė renkantis darbo metodiką, įgyvendinant keliamus tikslus.

    Įstaigos ugdytiniai aktyviai dalyvauja miesto, tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose.

    Atsižvelgiant į vaikų tėvų pageidavimus, siekiant garantuoti gerą vaikų sveikatą įstaigoje, dirba kvalifikuotų specialistų komanda: meninio ugdymo (šokio ir muzikos), dailės. Organizuojami sportinių, judriųjų žaidimų, riedutininkų būreliai.

Spec. pedagogė - logopedė ir logopedė teikia kvalifikuotą logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

    Meninio ugdymo užsiėmimai (šokių, muzikos) vyksta salėje. Juos veda meninio ugdymo pedagogės. Kūno kultūros užsiėmimai organizuojami lauke, salėje. Juos veda grupių auklėtojos. Dailės studijos užsiėmimai vedami grupėse ir ,,Dailės studijos" kabinete. Juos veda dailės studijos vadovė.

Dalyvaujame  Vilniaus Goethe's instituto projekte "Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame  ugdyme" . Vokiečių kalbos užsiėmimus veda priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Organizuojamos  V šį Aukštaitijos krepšinio mokyklos  krepšinio treniruotės.  Vaikus treniruoja krepšinio mokyklos treneris.Vaikų dienos ritmas

    Kiekvienos grupės bendruomenė nusistato savo grupės dienos ritmą pagal vaikų amžių, atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos HN 75: 2010 reikalavimus. Dienos režimas skelbiamas grupių skelbimų lentose. Dieną pradeda žaidimais, mankšta, ruošiasi pusryčiams, pusryčiauja. "Ryto ratas", savaitės temos plėtojimas vientisas - visuminis: kalba ir literatūra, dailė, statybiniai žaidimai, konstravimas ir matematika, muzika, vaidmeniniai- kūrybiniai žaidimai, liaudies žaidimai, pirštukų žaidimai, didaktiniai žaidimai, Rytinė veikla lauke (pasivaikščiojimas, sveikatinimas, žaidimai, stebėjimai, gamtos tyrinėjimas). Ruošimasis pietums, pietūs. Ruošimasis poilsiui, savitvarka (burnos skalavimas), poilsis. Vaikų kėlimasis. Ruošimasis vakarienei, vakarienė, žaidimai, auklėtojos bendravimas su šeima.

    Lankytos ir praleistos dienos žymimos grupės auklėtojos dienyne. Kiekvieno mėnesio pabaigoje daromos lankytų, praleistų dienų suvestinės.

    Vaikai ugdomi visu buvimo įstaigoje laiku. Aktyviausia veikla vyksta pirmoje dienos pusėje, bei vaikams dirbant grupės veiklos kampeliuose.
Įstaigos aplinka atitinka vaikų poreikius ir raidos ypatumus.


VEIKLA
2010 m. © Visos teisės saugomos. Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
  • Vaikų veikla